Vinoterapie - co to je, pro obli�ej a k��i, ceny

Co je to terapie v�na?

Vinoterapie je komplex kosmetick�ch a l�ze�sk�ch procedur zam��en�ch na eliminov�n� zm�n poko�ky souvisej�c�ch s v�kem, zlep�en� celkov�ho stavu t�la. Tento postup znamen� vn�j�� pou�it� v�na a v n�kter�ch p��padech i extrakt z hroznov�ch list�, olej z hroznov�ch semen.

Tak� dal�� zp�sob l��by je spojen s v�nem, tzv. Enoterapi�, p�i n�m� se l��ba a prevence �ady nemoc� prov�d� metodou p�ij�m�n� hroznov�ho v�na uvnit�.

My�lenka sama o sob� nen� nov�. Nyn� mnoho zn�m�ch vlastnost� v�na na�lo sv� v�deck� potvrzen�. Proto se st�v� st�le obl�ben�j��m postupem mezi t�mi, kdo se ��d� exteri�rem, a vinohradnick� salony se objevuj� i tam, kde nejsou vinice, a ne vyr�b�j� v�no v pr�myslov�ch m���tk�ch.

Pokud se d��ve uzn�van� vina�sk� terapeutick� st�ediska nach�zely pouze ve Francii a ve �pan�lsku, nyn� se mohou vyr�b�t l�zn� a z�baly s v�nem t�m�� v jak�mkoli velk�m m�st� Ruska a pro dom�c� p��i bez probl�m� vyzdvihnete smetanu vyrobenou na z�klad� �erven�ho v�na.

Video: V�hody hroznov�ho v�na

Jak� je pou�it� v�na na k��i?

Nejd�le�it�j�� z hlediska kosmetologie jsou polyfenoly a resveratol obsa�en� ve v�n�.

Polyfenoly maj� v�raznou antioxida�n� vlastnost, ��inn� blokuj� tvorbu voln�ch radik�l� v k��i pod vlivem ultrafialov�ho a dal��ch �kodliv�ch faktor� prost�ed�. Takov� antioxidanty jsou 20kr�t vy��� ne� vitam�ny C a 50kr�t vy��� ne� vitam�n E.

Resveratrol se pod�l� na synt�ze kolagenu – hlavn� l�tky, kter� ur�uje elasticitu a hladkost poko�ky. Nav�c resveratrol m� protiz�n�tliv�, protin�dorov� ��inek. A kdy� se u��v� peror�ln�, je tak� hypoglykemick� a kardioprotektivn�. Podle obsahu resveratrolu je b�l� v�no v�razn� ni��� ne� �erven�, proto se �erven� v�no �asto pou��v� v l�ze�sk�ch procedur�ch a p�i p��prav� kosmetiky.

P�e�t�te si, pro� autohemoterapie (zaveden� vlastn� krve) nepom�h� v�em?

Jak �asto mohu d�lat myostimulaci? Klikn�te zde pro podrobnosti.

Druhy postup�

Koupelny s v�nem

M��e to b�t jako perli�kov� koupel, ve kter� se p�id�v� v�no, a koupele se speci�ln�mi slo�kami z jemn� extrahovan�ho extraktu, esenci�ln�ch olej� a hroznov�ho oleje.

Z�baly

Pro balen� pou�ijte listy hrozn�, extrakt z hroznov�ch list�, hroznov� buni�iny a v�no. V n�kter�ch p��padech lze pou��t i j�l, med a dal�� u�ite�n� p��sady.

V�no "heady" mas�

Mas� se obvykle prov�d� pomoc� hroznov�ho oleje, kter� se z�sk� lisov�n�m kost� a sko��pky hrozn�. P��pravou pro takovou mas� je �ast� prom�v�n� poko�ky rozdrcen�mi semenami hrozn�, kter� jsou sm�ch�ny s oleji a bylinn�mi extrakty.

Masky na obli�ej

Pro osobu lze prov�d�t pomoc� k�ovin na z�klad� drcen�ch hroznov�ch semen, hroznov� masky (tov�rn� v�roba nebo va�en� na m�st�).

Vzhledem k vysok�mu obsahu ovocn�ch kyselin se kosmetick� p��pravky na b�zi hrozn� mohou st�t nepostradateln�m omlazuj�c�m �inidlem pro �eny stimuluj�c�m obnovu bun�k.

Zjist�te, zda se m��ete uch�lit k l��b� bahna b�hem menstruace a b�hem t�hotenstv�.

Pod�vejte se na fotografii na odkazu – po parafinov� terapii doma.

Jak� je postup darsonvalizace a jak� je v�sledek pr�b�hu postup�? P�e�t�te si.

Ceny za terapii v�na

N�zev slu�byN�klady, ruble
pro t�lo (vana se �ampa�sk�m, z�bal, korek�n� mas�)od 5000
vinn� z�bal + korek�n� mas�od 3500
l�ze�sk� o�et�en� obli�eje s pou�it�m p��pravk� s v�nov�mi extraktyod roku 2000

Video: V�no v SPA centru

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
Líbí se vám tento příspěvek? Sdělte prosím svým přátelům:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: